tamsumoingay.com

QUAN ÂM BỒ TÁT LÀ NAM GIỚI Ở các nước theo Phật giáo Bắc truyền đa phần tôn tượng của Bồ tát Quán Th

QUAN ÂM BỒ TÁT LÀ NAM GIỚI
Ở các nước theo Phật giáo Bắc truyền, đa phần tôn tượng của Bồ tát Quán Thế Âm được thờ phụng dưới dạng nữ thân. Vì trong tâm thức của mọi người, ngài là người Mẹ hiền, thường che chở và gia hộ cho chúng sanh, nhất là trong những lúc nguy khốn.
Kinh Bi Hoa dạy rằng: Về thời quá khứ, ngài Quán Thế Âm là thái tử con vua Vô Tránh Niệm. Lúc bấy giờ có Đức Bảo Tạng Như Lai ra đời giáo hóa chúng sinh. Sau vua và thái tử xuất gia, vua Vô Tránh Niệm thành Phật, làm giáo chủ cõi Cực lạc, lấy hiệu A Di Đà. Thái tử công hạnh trọn đủ, cũng sanh về cõi ấy thành Bồ tát Quán Thế Âm. Ngoài việc thường trợ hoá cho Phật A Di Đà tiếp dẫn chúng sanh về Tây phương Cực lạc, Ngài còn phát bi nguyện cứu khổ, cứu nạn cho tất cả chúng sanh nếu họ thành tâm niệm danh hiệu của Ngài.
Theo kinh Pháp Hoa, phẩm Phổ Môn, Bồ tát Quán Thế Âm có thần lực tự tại, có khả năng ứng hiện vô số thân để cứu độ chúng sanh. Ngài có thể hiện thân Phật, Duyên giác, Thanh văn, Phạm vương, Đế thích, Sa môn, Trưởng giả, Cư sỹ, Phụ nữ, Trời và Thần vv… để thực thi bi nguyện, làm lợi ích chúng hữu tình.
Như vậy, không nhất thiết Ngài chỉ thị hiện nữ thân mà là vô số thân. Nhưng do niềm tịnh tín của các dân tộc vùng Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng thì hình ảnh người Mẹ hiền, thương chúng sanh như con đỏ, thường che chở, gia hộ và tưới mát những tâm hồn khổ đau của Ngài, rất được quần chúng nhân dân ngưỡng mộ và tôn thờ.
Vì vậy, tượng Ngài được thờ phụng khắp nơi đa phần là thân nữ. Tuy nhiên, một vài ngôi chùa ở miền Bắc và Trung Quốc, tôn tượng của Ngài được thờ phụng là thân nam.
Bồ tát Quán Thế Âm là một vị Bồ tát đã thân chứng và thể nhập Pháp thân. Khi đã an trụ trong Pháp thân cố nhiên siêu việt danh sắc, nam nữ, sanh diệt… vì thực tướng vốn là vô tướng. Do đó, không thể đặt vấn đề “nam hay nữ” đối với những vị đã thể nhập Pháp thân.
Về phương diện Ứng hoá thân, thì như đã trình bày, tuỳ theo hoàn cảnh, điều kiện và chủng loại chúng sanh để Bồ tát thị hiện thân tương ứng mà cứu độ.
13/03/2019
18 bình luận:
Trang Nguyễn
13-03-2019, 02:24:19
A Di Đà Phật
Thiện Dũng
13-03-2019, 02:24:19
A Di Đà Phật
Lê Thị Hà
14-03-2019, 04:31:40
a di đà phật
Diệu Hạnh
14-03-2019, 04:31:40
Nam mô đại bi quan thế âm bồ tát
Tâm Pháp
15-03-2019, 04:24:27
Nam mô a di đà phậtNam mô a di đà phậtNam mô a di đà phật
Quang Phuc
15-03-2019, 04:24:27
Nam mô đại bi quán thế âm bồ tát
Trần Hoàng Quân
16-03-2019, 04:33:49
NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỨU KHỔ CỨU NẠN QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
An Ngân
16-03-2019, 04:33:49
A Di Đà Phật
Xa Nguyen
17-03-2019, 04:19:53
A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT A DI ĐÀ PHẬT
Huỳnh Như Hà
17-03-2019, 04:19:53
Nam mô adi da Phật
Công Nguyễn
18-03-2019, 04:20:42
A di da phat
Trần Hoài
18-03-2019, 04:20:42
Adidaphat
Diệu Quý
19-03-2019, 04:15:44
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát
Hạnh Từ Bi
19-03-2019, 04:15:44
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế âm Bồ Tát
Diệu Hạ
20-03-2019, 04:15:46
Adidaphat
Trần Quang Huy
20-03-2019, 04:15:46
Nam mo đai tu đai bi quan the âm bô tat
Lê Kim
21-03-2019, 04:19:13
Nam mô a di đa phât
Yến Nguyễn Niên Hằng
21-03-2019, 04:19:13
Nam mô a di đà phât

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *